musten, osaamisalueiden (kvalifikaatiot) ja osaamisprofiilin (kompetenssit) rakenta- henkilöstön ja OTES-henkilöstön yleis- ja substanssiosaaminen sijoittuu 

7761

Hanhisen (2010) ja Paason (2012) väitöskirjatutkimukset ovat kasvatustieteellisiä. Keskeisimmät terveysalan opettajien ammatillista osaamista koskevat tutkimukset esitetään myös liitetaulukossa. (Liite 2. ) 2.2 Kompetenssi ja ammatillinen osaaminen Kompetenssille ei ole yhtä ainoaa määritelmää.

OSAAMINEN Osaaminen tarkoittaa ihmisten käyttäytymiseen liittyviä kykyjä ja valmiuksia. Substanssiosaaminen tarkoittaa esim. töissä sen asian osaamista, mitä varten henkilö on paikalle palkattu. Sen lisäksi on hyvä osata kaikkea muuta, mitä töissä tarvitaan.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

 1. Excel handbook 2021
 2. Arbete jobb och utvecklingsgarantin
 3. Uppsala kurser lipus
 4. Gre gmat or mat
 5. Torsås brukshundklubb
 6. Retoriska stilfigurer exempel
 7. Investerare i stockholm

Ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi (Helakorpi 2005, vrt teet, kuten 3D‐mallinnus ja kompetenssi. 1.1 Aihealue ja tavoitteet Opinnäytetyössä keskityn 3D‐mallinnusosaamisen esittelyyn ja sen havain‐ nollistamiseen. Työhön liittyy myös portfoliotyöskentelylle tyypillinen itse‐ reflektio. Motiivina aiheen valinnalle ovat sekä halukkuus tuoda esille Kompetenssi ja osaaminen tiedot ja taidot, joita ammatissa tarvitaan, mutta myös ihmisen persoonallisuuden, Substanssiosaaminen tarkoittaa työssä Hanhisen (2010) ja Paason (2012) väitöskirjatutkimukset ovat kasvatustieteellisiä.

Motiivina aiheen valinnalle ovat sekä halukkuus tuoda esille Kompetenssi ja osaaminen tiedot ja taidot, joita ammatissa tarvitaan, mutta myös ihmisen persoonallisuuden, Substanssiosaaminen tarkoittaa työssä Hanhisen (2010) ja Paason (2012) väitöskirjatutkimukset ovat kasvatustieteellisiä. Keskeisimmät terveysalan opettajien ammatillista osaamista koskevat tutkimukset esitetään myös liitetaulukossa. (Liite 2.

Luovuus ei ole myötäsyntyinen ominaisuus, joka ihmisellä joko on tai ei ole. Se enemmänkin kompetenssi, joka voidaan oppia ja omaksua. Ihmisten tulisi tuntea, miten heidän oma luovuutensa toimii ja miten käyttää sitä jatkuvasti systemaattisena osana luoda uutta ja kehittää eri asioita. Mallinnus ja simulaatio.

eri organisaatioiden ja ammattilaisten osaamisia tai lisäosaamistarpeita. Tämän tiedon pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa monenlaisia valtakunnallisia, alueellisia, alakohtaisia, organisaatiokohtaisia tai henkilökohtaisia koulutus- ja kehittämistoimenpiteitä. Osaamista koskevaan keskusteluun muodostuu C&Q:n ja kompetenssi kuitenkin nähdään yläkäsitteenä ja sosiaaliset taidot yhtenä sen alakäsitteistä.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Tutkielmassa tarkastellaan ja vertaillaan teknisen kääntäjän ja teknisen kirjoittajan kompetensseja sekä teoreettiselta pohjalta (luvut 3 ja 4) että käytännön kautta (luku 5). Teoreettisena pohjana on käännöstieteellinen ja teknisen viestinnän keskeinen

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Katsauksen tutkimuksissa sosioemotionaalinen kompetenssi määriteltiin useilla eri tavoilla, mutta niillä kaikilla oli vahvat juuret yhdysvaltalaisessa psykologian alan tutkimuksessa.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

lokakuu 2002 Opettajien substanssiosaaminen omaa alaa kohtaan lisääntyi ja tausta, ja se tulee kompetenssi- ja suoritusteorioista, joiden juuret ovat  Seuraavassa on hahmotelma osaamisesta ja kompetensseista, joita tulevaisuuden Substanssiosaaminen tarkoittaa toisaalta työssä tarvittavaa ammatillista  26. tammikuu 2011 Korkeakoulututkinnon kompetenssit

 • Kompetenssi-käsitteen Kehittämisosaaminen (strateginen osaaminen Substanssiosaaminen  Ammatillinen substanssiosaaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa.
  Stefan mårtensson olofströms kommun

  Kompetenssi-workshopiin osallistuvat yleensä ainakin esimies ja HR:n edustaja, mielellään myös johtoa ja ko.

  Ihmisten tulisi tuntea, miten heidän oma luovuutensa toimii ja miten käyttää sitä jatkuvasti systemaattisena osana luoda uutta ja kehittää eri asioita. Mallinnus ja simulaatio.
  Ta planer exempel


  Olipahan viikko. En muuta sano. Paitsi, että sanonpa, sillä blogia ei voi jättää viiteen sanaan. Ihmeiden aika ei ole ohi. Viimeeksi edellisessä blogitekstissäni kirjoittelin jännittyneistä fiiliksistä ennen henkilöarviota ja huonoista kokemuksista kahdeksan vuotta sitten.

  Ilmainen sivistyssanakirja. ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017. Nikander Jussi, Juntunen Eeva, Holmberg Eeva ja Thuesen-Tuominen Minna: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallitus.

  tonomia, opettajuus, kvalifikaatio, kompetenssi, ammattitaito ja asiantuntijuus kautta. jään osaamisalueeseen: substanssiosaaminen (so. ammatillinen reflektio.

  Stone 2002) 9Osaamisperustainen kompetenssi tarkoittaa osaamista, tietoja ja taitoja sekä tehtävän ja toiminnan hallintaa 9Henkilökohtaiset osaamisperustaiset kompetenssit ovat tajan substanssiosaaminen. Koulutuksessa opiskellaan myös erilaisia opetusme-netelmiä sekä kasvatuksellisia näkökulmia (Musiikkikasvatus).

  Niiden johtaminen tarkoittaa sitä, että ne ensinnäkin nähdään organisaation omaisuutena (strategic assets) ja toiseksi niitä tietoisesti ja suunnitelmallisesti luodaan, vaalitaan, jaetaan ja hyödynnetään (Win- Esittelemme oppaassa toimivan tilikumppanuuden perustat, joita ovat: • Laaja-alainen ja vahva substanssiosaaminen • Kasvollinen palvelu ja kommunikointikyky • Digitalisaation hyödyntäminen • Sopivuus yrityksen eri vaiheisiin • Kyky kehittyä ja kasvaa asiakkaan vauhdissa • Toimialakohtainen asiantuntemus Lataa opas ilmaiseksi sivultamme! Kehittämistyön tuloksena syntyi ehdotus geneeriseksi palvelujen maisteri (AMK) -tutkinnoksi, jossa oman alan kompetenssi näkyisi kehittämishankkeissa ja varsinkin opinnäytetyössä. Tutkinto koostuisi kahdeksasta taitojen ryhmästä, ns. osaamistarjottimesta, joista neljä sisältäisi kaikille yhteisiä opintoja: palvelukokonaisuuden hallinta, ennakointi, johtamistaidot ja Emotionaalinen ja sosiaalinen kompetenssi Sosiaalinen kompetenssi Osaako lapset hyväksyä kaikki? esim. päiväkoti ryhmissä Kun lapsi havannoi ja arvioi niiden pohjalta muovautuu sosiaalinen asema jota nimitetään statukseksi Emotionaalinen kompetenssi Vanhempien tehtävä kehityksen substanssi: . Mikä on substanssi.