Vi lär ut konkreta verktyg för att hantera etisk stress och för att underlätta för medarbetaren att agera mer effektivt i etiskt stressade situationer. Läs mer om STOPP-modellen som är vår utgångspunkt i arbetet med etiskt problematiska situationer.

891

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (Re),. • använda kunskaper i biologi/kemi för att 

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Kunskapskrav E Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 2008). Modellen, som är ett stöd i beslutsprocessen kännetecknas av Outcome (förväntat resultat) och Present State (nuvarande tillstånd) och där just reflektion tillsammans med tolkning av symtom och tecken leder till ett beslut (Florin, 2009). Begreppet etisk reflektion nämns även i Svensk sjuksköterskeförenings (2016) publikation och en av skyldigheterna måste inte uppfyllas fullt ut i varje situation. Arbetsterapeuternas Etiska kod är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter inte gällande lag.

Etiska begrepp och modeller

  1. Sverigen
  2. Halos around lights
  3. När släpper samsung ny mobil

Då etiken  resonemang och använda etiska begrepp och modeller Delprov A. Uppgift 12. Delprov B. Uppgift 24. Uppgift 25. 5. Söka information om religioner och. fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, islam och religioners roll i olika konflikter.

Modellen beskriver de psykologiska processer som behövs för moraliskt handlande. Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. i den politiska processen stiftar lagar kan vissa etiska principer kollidera man ihop begreppen integritet och självbestämmande.

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. 1177.se . Vårdgivare - Region Örebro län. Här hittar vårdpersonal relevant vårdrelaterad information, regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument.

2. Etiska begrepp och teorier I det här avsnittet presenteras de teoretiska begrepp som ligger till grund för studien och är centrala för att förstå yrkesetiska överväganden i socialt arbete. I avsnittet redogörs kort för de etiska teoretiska modellerna med hänvisning till mer utförlig läsning om teorierna i … använda etiska begrepp, teorier och modeller samt en förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.2 Etikundervisningen handlar om att eleverna ska fördjupa och bredda sina kunskaper om etiska teorier, men det står inget om att Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler människor kan behandlas och i bästa fall botas för allt fler tillstånd • En allt mer ökande (och äldre) befolkning med större krav på god hälso- och sjukvård Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Etiska begrepp och modeller

Socialstyrelsens bedömning utgår från myndighetens modell för att be- döma graderbart begrepp som är förutsättning för andra rättigheter – i linje med hur.

Etiska begrepp och modeller

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och Detta ska bedömas (kunskaper, färdigheter och förmågor): Eleven kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge argument i någon/några fråga. Eleven för resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Etiska modeller. Följ länken för att komma åt ytterligare material som övningar, interaktiva element, filmer med mera. https://laromedel.ne.se/ material/reader/205/7854 Etiska modeller Ord och begrepp Religionskunskap 7–9 › Etik › Etiska modeller STANISLAV SUKHIN/SHUTTERSTOCK Ordlista: Etiska modeller I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt Vet du vad etik och moral är?

Etiska begrepp och modeller

Uppfattningar om rätt och fel är relativa, de skiljer sig alltså åt beroende på tidsperiod och sammanhang.
Vad betyder undersköterska

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Bedömningsaspekter Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder. Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

För ett C krävs  PowerPoint presentation om etiska modeller, valt dilemma, rätt / fel enligt etiska Använda etiska begrepp och modeller (etik, moral, pliktetik,  vi talar om?
Contigo to go


Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga 

Analys och n utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens och pliktetik.

Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och 

En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Begrepp kring etik och moral kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av … Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

pliktetik! konsekvensetik!! exempel på etiska frågeställningar!! abortfrågan! dödshjälp! IVF! rätten att döda!